DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 
      
       Madde 1- Derneğin Adı: “BURSA SKAL KULÜBÜ  Derneği” dir.
                      Derneğin merkezi  BURSA’dIr.        Şubesi yoktur. 

DERNEĞİN AMACI 

      
       Madde 2-Dernek, 
      1-Tüm Turizm faaliyetlerinin etkinleştirilmesi , geliştirilmesini sağlamak  ve bu konuda çalışmalar yapmak , turizmle ilgili çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları desteklemek. -Tüm Turizm faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geril                
      2-Turizmin kalkınmasına yardım ve teşvik etmek için turizmle ilgili özel ve tüzel kişiliğe haiz  kuruluş,müessese ve teşekkülleri bir araya getirmek,işbirliği yapmak ve bu konularda her türlü faaliyette bulunmak. 
       3-Turizm sektöründe çalışan işletmelerin sahip,müdür ve yetkilileri arasında dostluk ve işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak.
       4-Turizm Hareketleri ve faaliyetleri sayesinde ülkesel ve uluslararası ilişkilerde  karşılıklı anlayış ve iyi niyeti özendirici çalışmalarda bulunmak amacı ile kurulmuştur.
        Bu amacın gerçekleştirilmesi için milli egemenliğin,laik ve demokratik cumhuriyetin korunması ve Atatürk ilkelerinin yaşatılması prensiplerinde ayrılmadan faaliyet gösterilmesi esastır.  

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI VE YÖNTEMLERİ

Madde 3- Dernek,

1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,  
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, 
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,yayın yapmak
4-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
    5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek, 
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli , yemeksiz toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
15-Türkiye’deki diğer SKAL Dernekleri ile ilişki kurmak veya işbirliği yapmak,
16-Turizm ile ilgili kongre , konferans ve toplantılara temsilci göndermek,
       17-İhtiyaç duyulması halinde Genel Kurul Kararı İle ÖZEL HÜKÜMLER hazırlamak 
DERNEĞİN FAALİYET ALANI 
   Madde 4- Dernek, SOSYAL ve TURİZM alanında faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA KOŞULLARI
  
  Madde 5- Dernek üyeliğine kabul edilmek için:

 1. Oturma veya çalışma yeri Dernek faaliyet alanı içinde olmak,
 2. Medeni haklarını kullanmaya yetkili olmak,
 3. Taksirli suçların dışında , bir yıldan fazla hapis cezası ile cezalandırılmamış veya kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olmak,
 4. Dernekler Kanununa göre yasaklanan dernekleri kurmak veya yönetmek suçlarından kesin olarak hüküm giymemiş olmak,
 5. Mesleği icabı seyahat ve turizm ile ilgili iş alanlarında bilfiil çalışmak , bu gibi kuruluşlarda sahip , müdür veya yetkili temsilci olmak veya böyle bir kuruluşta yönetici veya Skal International tarafından belirlenmiş görevlere haiz bulunmak,
 6. Çalışmaları ile ilgili temayüz etmiş olmak,
 7. Çevresinde iyi huylu ve sağlam karakterli olarak tanınmış bulunmak , saygınlığı olması gerekir.Yabancı gerçek kişilerin faal üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

ÜYELİK TÜRLERİ 

        Madde  6 – Asıl  üye,Onursal Üye, Müzahir Üye,Emekli Üye,Genç Skal Üye, Fahri Üye olmak üzere 6 türlüdür.

 1. Asıl  Üye: İş bu tüzüğün 5. maddesindeki nitelikleri taşıması nedeniyle Derneğe üye kaydedilmiş ve üyeliğin bütün hak ve sorumluluklarına sahip olan kişilerdir.
 2. Onursal Üye: İyi karakter sahibi ve mesleki itibari olan, Derneğin amaçlarına ulaşması için yardım ve yararı dokunmuş, yurt içinde veya dışında turizme yaptıkları üstün hizmetleri nedeni ile temayüz etmiş kişilerdir.Yönetim kurulunun kararı ve Genel Kurul’un onayı ile gerçekleşir. Uluslar arası ve Ulusal Onursal üyeler aidat ödemezler. Yabancı uyruklu onursal  üyeden oturma izni istenir. Seçme ve Seçilme hakları yoktur.
 3. Müzahir Üye(Asıl):Asıl mesleği olan turizm alanındaki faaliyetlerine ara vermiş veya geçici süre işten ayrılmış olan kişilerdir. Bu üyeler aidat öderler.Müzahir üyelerin seçme ve seçilme hakları vardır.
 4. Emekli Üye: Asıl mesleği olan turizmden emeklilik nedeniyle ayrılmış bulunan kişilerdir. Bu üyelerden aidat alınmaz. Genel Kurulda seçme ve seçilme hakları yoktur.
 5. Genç Skal Üye(Asıl): Turizm dalında eğitim gören veya çalışan 29 yaşını doldurmamış olan kişilerdir. Genç Skal üyeler aidat öderler, Genel Kurulda seçme ve seçilme hakları vardır.
 6. Fahri Üye:Görevi nedeniyle ve görevi süresince (Turizm Bakanı, Müsteşarı,Tanıtma Genel Müdürü, derneğin bulunduğu ilin valisi, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü gibi üst düzey yetkililer) Derneğin toplantılarına katılabilir ve Fahri üye olarak tanımlanır. Fahri üyeler aidat ödemezler, Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip değildir.

DERNEĞE ÜYE ALINMASI

       Madde 7- Faal üyelik talepleri  5. Maddede yazılı koşullara haiz bir kimsenin yazılı olarak üyelik başvurusunda bulunması ve en az iki yıllık faal iki üyenin yazılı desteği ile Yönetim Kurulu tarafındandiğer SKAL dernekleri ile bilgi alışverişinde bulunulduktan sonra gündeme alınır. Yönetim kurulu gerek gördüğü taktirde talep faal üyelere yazı ile duyurulur. Onbeş gün içersinde faal üyelerin en az onda birinin yazılı itirazına uğrayan talep  Yönetim Kurulunca reddedilir.

Üyelik için başvurular Dernek Başkanlığına yapılır ve Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğin kabulü ve reddi şeklinde karara bağlanır.
Yeni üye olacak adaya itirazda bulunan faal üyeler itiraz nedenlerini bildirmeye mecbur değildir.Talepleri reddedilen adaylar , bu reddedilme dolayısı ile  yönetim kurulu ve herhangi bir üye hakkında herhangi bir hak ve iddiada bulunamaz .

Her aday kendisine verilen başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurur.Başvuru formu alınan ve üyelerin itirazına uğramayan kişinin üyeliği , Yönetim Kurulu üyelerinin üçte ikisinin kabul oyu ile gerçekleşir.Üyeliğin reddedilmesi halinde Yönetim Kurulu bir neden göstermeğe mecbur değildir.Yönetim Kurulunca reddedilen bir başvuru , ancak üzerinden bir yıl geçtikten sonra yalnız bir kere daha olmak üzere yeniden oylanabilir.Yönetim Kurulundaki bu oylama gizli yapılır.

Derneğe giriş , Derneğin giriş anında yürürlükte bulunan tüzük ve kurallarınında kabulü demektir ve üyelik giriş ve aidat ücretlerinin ödenmesinden sonra geçerli hale gelir.    
          
ÜYELİKTEN ÇIKMA
      
      Madde 8- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
      Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 
      
       Madde 9-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
      1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
      2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
      3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını belirtilen süre içinde ödememek,
      4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Derneğin aleyhine çalışmak
6-Bir takvim yılı içersinde Yönetim Kurulunca tertiplenmiş, dernekle  ilgili 4(dört) toplantıya üst üste ve mazeretsiz olarak katılmamak
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye Yönetim Kurulunun üçte iki  kararı ile üyelikten çıkarılır.
      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
      Üyelikten çıkarılanların 30 gün içinde Genel Kurul’a itiraz hakkı vardır. Genel Kurul’un verdiği karar kesindir.
      Aidatını ödememekten dolayı Dernekten çıkartılan bir üye, birikmiş borcunu def’aten öderse, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile üyelik sıfatını tekrar kazanabilir.

ÜYELERİN TRANSFERİ
      Madde 10- Başka bir SKAL Derneğinin en az bir yıldır faal üyesi iken, turizm ile ilgili iş yeri ve ikametgahını derneğimizin bulunduğu bölgeye nakleden bir kimsenin, üyesi olduğu SKAL Derneğinden bu konuyu belirleyen ve mali sorumluluklarını yerine getirdiğini içeren bir yazı ile başvuruda bulunması halinde Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe faal üye kaydedilebilir. Bu statüde  transfer olan üyelerden ayrıca giriş aidatı alınmaz.

ÜYELİK HAKLARI 
        Madde 11- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyelerin bu haklardan istifade edebilmesi için aidat borcu bulunmaması gereklidir.

GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT
        Madde 12- Derneğe kabul edilen her  üye, miktarı Yönetim Kurulunca saptanan ve Genel Kurul tarafından onaylanan bir giriş aidatını ve yıllık aidatı ödemekle yükümüdür.
      Derneğe Üye giriş aidatı 7.000-TL, Yıllık üyelik aidatı 3.000-TL’dir.
Sair sosyal faaliyet masrafları da Yönetim Kurulunun saptayacağı şekilde üyelerce ayrıca karşılanır.Dernek üyeliğine kabul edilenler Yönetim Kurulunun belirleyeceği süre içinde giriş aidatını ve yıllık aidatını ödemekle yükümlüdür.
Derneğin üyeleri yıllık aidatlarını en geç Şubat ayı sonuna kadar bir defada veya Yönetim Kurulunca tesbit edilecek şekilde öderler.
Ödemelerin öngörülen süre içersinde yapılmaması alinde, bu üyelere yazılı tebligatta bulunulur.Tebligata rağmen bir ay içersinde aidatını ve tahakkuk edecek yasal gecikme tazminatını ödemeyen üyelerin kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir.    

DERNEK ORGANLARI
      
       Madde 13-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
      1-Genel kurul, 
      2-Yönetim kurulu,
      3-Denetim kurulu,

GENEL KURUL

Madde 14-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı Asıl Üye, Müzahir Üye(Asıl), genç Skal Üye (Asıl)’lerden  oluşur.
     

TOPLANTIYA ÇAĞRI
      
       Madde 15- Bu tüzükte belirlenen zamanda olağan,
      Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden onda birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 
      Olağan genel kurul, 2 yılda bir, OCAK ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. 
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 16-Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Madde 17- Genel kurul toplantıları Yönetim Kurulunun belirlediği yerde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI, YAPILIŞ USULÜ, KARARLAR VE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 18- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Önursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri GİZLİ oylama ile diğer konulardaki kararlar ise AÇIK olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul Divan Başkanının  belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Seçimlerde bazı adayların oylarının  eşit olması halinde öncelikle üyelik yaşının büyüklüğüne bakılır.Üyelik yaşı büyük olan kazanmış sayılır. Bunun da eşit olması halinde adaylar arasında kura çekilir.  
       Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    
      
      1-Dernek organlarının seçilmesi,
      2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
      3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve denetim ve yönetim kurulunun ibrası,
      4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
      5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
      6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
      7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
      8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
      9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
      10-Derneğin vakıf kurması,
      11-Derneğin fesih edilmesi,
      12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
14-Ulusal ve uluslararsı üye olunan üst kuruluşlara gönderilecek 
( Federasyon vb.) temsilci/leri seçmek
Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
      
YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ 

Madde 20 – 
Seçimlerde birden fazla adayın aynı sayıda oy alması durumunda sadece bu adaylar arasında oylama tekrarlanır.

 

Başkanlığa ve Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmak için en az 30 (otuz) gün önce Dernek Yönetim Kuruluna aşağıdaki belgelerle başvurulması gerekir.

 1. Adaylığı belirten bir başvuru yazısı,
 2. Adayın şahsi ve profesyonel özgeçmişi (özgeçmişte adayın daha önce aday olunan Derneğin önceki yönetim kurullarında yerine getirdiği görevler belirtilmelidir.)
 3. Başkanlık adayları, seçildikleri takdirde yapmayı öngördükleri ve çalışma programını bildiren bir yazıyı Genel Kurulda sunmak zorundadırlar

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka bir nedenle boşalma olduğu takdirde  Genel Kurulda yapılan seçimde aldığı oy sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev dağılımı yaparak  başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyelerini belirler. 

      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 
       

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
      
       Madde 21-Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
      
       1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
      2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
      3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
      4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
      
      5- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
      6- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
      7- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
      8- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
      9-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
10-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,
       11- Ana Tüzük, İç Tüzük, Özel Hükümler düzenlemek ve yasaların verdiği görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ GÖREVLERİ

Madde 22- Dernek başkanı
1-Yönetim Kurulundan alacağı yetki çerçevesinde derneği temsil eder.
2-Dernek amaçlarının ve çalışma programının gerçekleşmesinde etkin olur ve önderlik yapar.
3-Dernek üyeleri arasında dostluk ve arkadaşlığı özendirir.
4-Yönetim kurulu toplantılarının gündemini saptar ve yönetim kurulu üyelerini toplantıya davet eder.
5-Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder ve çalışmaları yönetir.
6-Gerekli gördüğünde Genel Kurulun toplanması için Yönetim Kurulunu harekete geçirir.
       
BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ  
       
       Madde 23- Başkan herhangi bir sebeple toplantıda bulunmadığı zaman başkana vekalet eder,başkanın görevlerini yürütür. Yönetim kurulu başkanının görevden ayrılması halinde yapılacak ilk seçimli genel kurula kadar yönetim kuruluna başkanlık eder.

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

Madde 24- Dernek Genel Sekreterinin görevleri
1-Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararları karar defterine yazar ve toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerine imzalatır.
2-Yönetim kurulu toplantılarının başkan tarafından tespit edilen gün,yer ve zamanını diğer yönetim kurulu üyelerine duyurur.
3-Tüm yazışmaları hazırlar ve gönderir.
4-Yeni üye başvurularını alır.
5-Derneğin başka kuruluşlarla ilişkilerini düzenler.
6-Yönetim kurulunun onayından geçen Genel Kurula sunulacak çalışma programını ve faaliyet raporunu hazırlar.
7-Üyelerin kimlik kartlarının verilmesini sağlar.   

SAYMANIN GÖREVLERİ

 Madde 25- Dernek sayman’ı görevleri
1-Yönetim kurulu tarafından önerilen ve Genel Kurul tarafından tespit edilen giriş aidatını yeni üyelerden tahsil eder.
2-Üyelik aidatını toplar.
3-Derneğin yöntem ve kurallarına uygun olarak derneğin bütçesini  yönetir.
4-Genel Kurulun Onayı İle Yönetim Kurulu Tarafından dernekle ilgili masrafları öder.
5-Genel kurula sunulacak hesap durumunu hazırlar.
6-Derneğe ait tüm fatura , makbuz ve buna benzer tüm mali matbuatı muhafaza eder.
7-Dernekler kanunu çerçevesinde belirtilen makbuz ve buna benzer tüm mali matbuatı hazırlar.
8-Derneğe ilişkin tahsilat ve ödemeleri makbuz ve /veya fatura karşılığı yapar.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ,

Madde 26-Denetim kurulu, 3 (ÜÇ) asıl ve 3 (ÜÇ) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. 
      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
       
      
 DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 27-Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. 
Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 28- Yönetim Kurulu  Başkanının veya Genel Sekreterinin veya iki yönetim kurulu üyesinin isteği ile en az ayda bir kere toplanır. Toplantıda karar alınabilmesi için, üyelerin salt çoğunluk’un  hazır bulunması zorunludur.Kararlar oy çoğunluğu ile verilir.Oyların eşitliği halinde, Başkanın oy verdiği tarafın kararı kabul edilir.Her Yönetim Kurulu üyesinin gizli oylama isteme hakkı vardır.
Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyen, özürlü olsa dahi dönem içersinde altı toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulundan çekilmiş sayılır.

DERNEĞİN GELİRLERİ 
      
       Madde 29-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
      1-Dernek üyelerinin giriş ve yıllık üye aidatı 
      2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.       

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESASLARI 

  Madde 30- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.Ancak derneğin  yıllık brüt gelirinin  her sene tespit edilen miktarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. 
 Bilanço esasına geçilmesi durumunda , üst üste iki hesap döneminde tespit edilen miktarın altına düşülürse , takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda , bu ticari işletme için , ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

KAYIT USULÜ

Madde 31-Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

TUTULACAK DEFTERLER

Madde 32- Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. 
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

DEFTERLERİN TASDİKİ

Madde 33- Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ

Madde 34- İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.( EK-16 )

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 35-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” (EK-17) ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için  “Gider Makbuzu” düzenlenir. (EK-13)
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  “Ayni Yardım Teslim Belgesi”(EK-14) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  “Ayni Bağış Alındı Belgesi”(EK-15) ile kabul edilir.

ALINDI BELGELERİ

Madde 36- Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri”(EK-17)  yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YETKİ BELGESİ

Madde 37- Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden  “Yetki Belgesi “ (EK-19)dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

Madde 38- Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 39- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” (EK-21)dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 40- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

1- Genel Kurul Sonuç Bildirimi

  Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi”(EK-3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
       Genel kurul sonuç bildirimine;
a- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği Eklenir.

      2- Taşınmazların Bildirilmesi

        Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde  “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni(EK-26) doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

      3- Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

 Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce  “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi”(EK-4) iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

4- Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle   ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği  “Proje Bildirimi”ne(EK-23) eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

5- Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” (EK-24) genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”(EK-25) doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. 
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN HARCAMALARI
     
      Madde 41- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır.Ancak ivedi durumlarda başkan yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir.

       Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır.Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile saymanın çift imzası ile mümkündür.

      Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içersinde dernek saymanına teslim ederler veya dernek banka hesabına yatırırlar.Ancak tahsilatı Dernekler Mevzuatında belirtilen miktarı geçenler otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı en geç iki iş günü içinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

      Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 42- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ  

Madde 43- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile 1.000-TL kadar borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

       
DERNEĞİN ULUSLARARASI SKAL DERNEKLERİ FEDERASYONUNUN TOPLANTILARINDA TEMSİLİ

MADDE 44-  Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu'nda Derneği temsil edecek üyelerin ve yedeklerinin tesbiti, Dernek Yönetim Kurulu tarafından, Dernek Seçimli Genel Kurulu'nu takiben en geç otuz gün içinde yapılır ve Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri'ne bildirilir.

Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu'nun diğer toplantılarında Derneği, bu temsilciler veya gerekli durumlarda Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek üyeler temsil eder.

Bu temsilcilerin, toplantılara katılım masrafları dernek tarafından karşılanır.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ
      
       Madde 45- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması AÇIK olarak yapılır.

DERNEĞİN FESHİ 
       
       Madde 46- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması AÇIK olarak yapılır.

 

TASFİYE İŞLEMLERİ

Madde 46- Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde BURSA SKAL KULÜBÜ Derneği” ibaresi kullanılır. 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bağlı bulunduğu ulusal üst kuruluşa (Uluslararası  SKAL Dernekleri Federasyonuna) devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. 
     

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
      
       Madde 47- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği e ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

KURUCU ÜYELER      
      
        Madde 48- Dernek, aşağıda adı, soyadı, meslek ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Valilik Makamına 20.03.1985 tarihinde yapılan
başvuru ile kurulmuştur.

 

ADI VE SOYADI                         İŞYERİ/EV ADRESİ                     MESLEĞİ               TABİYETİ                                             Orhan ETE                        Çekirge Cd.114/2 BURSA                           Turizm               T.C.

Ferruh ULUKARDEŞLER   Kutluevler Güllü Sk.Ertekin Ap.BURSA   Turizm              T.C

Erdoğan KESKİN    
             Acemler Cd.Petek Ap.N: 23/1BURSA       Turizm               T.C

Arif Murat GÜLEZ              Sakaldöken Cd.Koç Ap.N: 25 BURSA       Turizm               T.C.

Işık UĞURTUĞ                    Mustafa Sk. Mehmet Çık.N:3 BURSA        Turizm            T.C.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Madde 40- Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin;

ADI-SOYADI                                         GÖREVİ                                        İMZASI

Vehbi VARLIK                                  Yönetim Kurulu Başkanı

Serdal CAN                                      Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Muharrem KURBAN                        Muhasip Üye

Ahmet AYDIN                                  Genel Sekreter

Ersin YAZICI                                     Üye

 

Bu Tüzük 40 Maddeden ibarettir.